-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 18 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
- -
: 429800, , . , . . , 19
: +7(835)312-32-10
: 16.00 20.00, 10.00 13.00
:
: 429800, , . , . . , 19
: 78353126596
:
: 429800, , . , . . , 19
: +7(835)312-65-96
:
: 429800, , . , . . , 19
: +7(835)312-11-47
:
: 429800, , . , . . , 19
: 78353121147
:
: 429800, , . , . . , 19
: +7(835)312-11-47
:
: 429800, , . , . . , 19
: +7(835)312-52-00
:
: 429800, , . , . . , 19
: +7(83531)2-11-47
:
: 429800, , . , . . , 19
: +7(835)312-11-47
:
: 429800, , . , . . , 19
: +7(835)312-52-00
:
: 429800, , . , . . , 19
: +7(83531)2-11-47
:
: 429800, , . , . . , 19
: 78353125200
:
: 429800, , . , . . , 19
: +7(835)312-65-96
:
: 429800, , . , . . , 19
: +7(835)312-11-47
:
: 429800, , . , . . , 19
: +7(83531)2-11-47- 18
:
?
: