-

-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå "- " ðàáîòàþò 5 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

: -
: 660135, , . , . 6- , 2,
: +7(391)222-00-49
: -
: 660135, , . , . 6- , 2,
: +7(391)222-02-17
: -
: 660135, , . , . 6- , 2,
: +7(391)222-02-20
: -
: 660135, , . , . 6- , 2,
: +7(391)222-00-51- 5
:
?
: