-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 16 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
- -
: 344006, , . --, -, . 12,
: +7(952)108-80-81
: :( 09.00-15.00, 14.00-18.00) . : ( 09.00-18.00) ( 09.00-15.00, . 14.00-18.00) 13.00-13.48
:
:
: +7(473)255-10-13
:
:
: +7(473)255-10-13
:
:
: +7(473)255-10-13
:
:
: +7(473)263-21-49
:
:
: +7(473)255-09-50
:
:
: +7(473)255-10-13
:
:
: +7(473)255-10-13
:
: 344006, , . --, -, . 12,
: +7(952)108-80-81
:
:
: +7(473)255-10-13
:
:
: +7(473)255-10-13
:
: 344006, , . --, -, . 12,
: +7(952)108-80-81
:
: 344006, , . --, -, . 12,
: +7(952)108-80-81
:
:
: +7(473)246-40-75- 16
: