-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 6 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
-
:
: +7(473)269-98-47
:
:
:
: +7(473)269-98-47
:
:
: +7(910)347-80-15
:
:
: +7(473)263-98-11
:
:
: +7(473)278-24-61- 6
:
?
: