-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 11 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
- -
: 397030, , ., . , . , . 3, . ,
: +7(47345)2-34-36
: 9.00 15.00, 14.00 18.00
:
: 397030, , ., . , . , . 3, . ,
: +7(47345)2-14-72
:
: 397030, , ., . , . , . 3, . ,
: +7(47345)2-14-44
:
: 397030, , ., . , . , . 3, . ,
: +7(47345)2-14-72
:
: 397030, , ., . , . , . 3, . ,
: +7(47345)2-14-72
:
: 397030, , ., . , . , . 3, . ,
: +7(47345)2-14-72
:
: 397030, , ., . , . , . 3, . ,
: +7(47345)2-14-44
:
: 397030, , ., . , . , . 3, . ,
: +7(47345)2-14-72
:
: 397030, , ., . , . , . 3, . ,
: 74734521444- 11
: