-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 23 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
- -
: 155150, , . , . , . 15
: 74935220474
: :( 09.00-15.00, 14.00-18.00) . : ( 09.00-18.00) ( 09.00-15.00, . 14.00-18.00) 13.00-13.48
:
: 429140, , . , . , 2
: +7(493)522-04-74
: .
: 346500, ., . , . , 50
: 78636223430
:
: 155150, , . , . , . 15
: 74935220474
: .
: 346500, ., . , . , 50
: +7(8636)22-34-30
:
: 429140, , . , . , 2
: 74935222041
:
: 429140, , . , . , 2
: +7(493)522-04-74
:
: 429140, , . , . , 2
: +7(493)522-04-74
:
: 429140, , . , . , 2
: 8 (493) 522 0474
:
: 429140, , . , . , 2
: +7(493)522-04-74
:
: 429140, , . , . , 2
: 8 (493) 522 2041
:
: 429140, , . , . , 2
: 8 (493) 522 2041
:
: 155150, , . , . , . 15
: +7(49352)2-20-41
:
: 429140, , . , . , 2
: 74935220474
:
: 429140, , . , . , 2
: 8 (493) 522 0474
:
: 429140, , . , . , 2
: 8 (493) 522 0474
: .
: 346500, ., . , . , 50
: 78635240250

[ 12 

- 23
:
?
: