-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 27 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
: 665806, , . , . , 61 ""
:
:
: 665806, , . , . , 61 ""
:
:
: 665806, , . , . , 61 ""
: +7(3955)53-91-22
:
: 665806, , . , . , 61 ""
:
:
: 665806, , . , . , 61 ""
:
:
: 665806, , . , . , 61 ""
:
:
: 665806, , . , . , 61 ""
: +7(395)569-42-13
:
: 665806, , . , . , 61 ""
:
:
: 665806, , . , . , 61 ""
: +7(395)569-45-91
:
: 665806, , . , . , 61 ""
:
:
: 665806, , . , . , 61 ""
:
:
: 665806, , . , . , 61 ""
: +7(395)553-91-22
:
: 665806, , . , . , 61 ""
:
:
: 665806, , . , . , 61 ""
:
: -
: , , -, , 7,
: +7(86351)9-72-60
:
: 665806, , . , . , 61 \"\"
:
:
: 665806, , . , . , 61 ""
:

[ 12 

- 27
:
?
: