-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 4 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
: 666203, , . , . , 1
: +7(395)403-12-11
:
: 666203, , . , . , 1
: +7(395)403-12-11
:
: 666203, , . , . , 1
: +7(395)403-20-93- 4
:
?
: