-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 23 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
- -
: 188410, . ,. , .4 .
: 78137324161
: 10:00 15:00, 16:00 20:00
:
-
: 628012, , . -, . , . 8,
: 88162557355
: 17.00 19.00
:
: 188410, . ,. , .4 .
: +7(81373)2-12-81
:
: 188410, . ,. , .4 .
: +7(81373)2-46-61
:
: 188410, . ,. , .4 .
: +7(81373)2-38-56
:
: 188410, . ,. , .4 .
: 78137323888
:
: 188410, . ,. , .4 .
: 88137323956
:
: 188410, . ,. , .4 .
: +7(813)732-33-93
:
: 188410, . ,. , .4 .
: +7(81373)2-41-61
:
: 188410, . ,. , .4 .
: +7(813)732-38-88
:
: 628012, , . -, . , . 8,
: 88162557362
:
: 630005, . , . , . 86/1,
: 73832410776
:
: 188410, . ,. , .4 .
: +7(813)732-33-93
:
: 188410, . ,. , .4 .
: +7(813)732-12-81
:
: 188410, . ,. , .4 .
: +7(813)732-38-88
:
: 188410, . ,. , .4 .
: +7(81373)2-39-52
:
: 188410, . ,. , .4 .
: +7(81373)2-41-61

[ 12 

- 23
: