-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 3 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
- -
: 368990, , . , . ,
: 8 (8250) 2-22-93
: 10.00 15.00, 16.00 20.00
:
: 368990, , . , . ,
:- 3
:
?
: