-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 12 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
- -
: 461550, , . , . , .36
: +7(353)352-11-84
: 09.00 15.00, 14.00 18.00
:
: 461550, , . , . , .36
: +7(353)352-11-84
:
: 461550, , . , . , .36
: (35335) 2-11-84
:
: 461550, , . , . , .36
: +7(35335)2-11-84
:
: 461550, , . , . , .36
: +7(353)352-11-84
:
: 461550, , ., . , . , 43,
: 73533521184
:
: 461550, , . , . , .36
: +7(35335)2-11-84
:
: 461550, , ., . , . , 43,
: +7(35335)2-11-84
:
: 461550, , . , . , .36
: +7(353)352-11-84
:
: 461550, , . , . , .36
: (35335) 2-11-84- 12
:
?
: