-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 5 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
: 440525, , . , . , . 36/1
: +7(841)422-12-68
:
: 440525, , . , . , . 36/1
: +7(841)422-12-68
:
: 440525, , . , . , . 36/1
: 88414221268
:
: 440525, , . , . , . 36/1
: +7(84142)2-12-68- 5
:
?
: