-

-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " -" ðàáîòàþò 7 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
: 353730, . , . , 20
: +7(861)657-52-58
: -
:
: +7(482)673-23-74
:
: 353730, . , . , 20
: 88616445204
: -
:
: 74826732374
: -
:
: +7(482)673-29-96
: -
:
: +7(910)931-92-33- 7
:
?
: