-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 18 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
- -
: 358000, , . , . , 61
: +7(84722)3-64-37
: - 14.00 17.00
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(847)223-64-84
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(847)223-64-84
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(847)223-88-84
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(847)223-64-87
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(847)223-84-85
:
: 358000, , . , . , 61
:
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(842)223-64-84
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(847)223-64-98
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(84722)3-27-74
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(84722)3-64-86
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(84722)3-64-70
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(937)192-96-64
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(847)223-64-87
:
: 358000, , . , . , 61
: +7(84722)3-64-70- 18
: