-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå " " ðàáîòàþò 4 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
: 358011, , . , . ., 61,
: 8 (847) 223 8938
:
: 358011, , . , . ., 61,
: 78472238938
:
: 358011, , . , . ., 61,
: 8 (847) 223 8908- 4
:
?
: