-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå "" ðàáîòàþò 6 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
:
: 8 (346) 735 2028
:
: 299014, , . , . , . 10,
: 8 (346) 735 2027
:
: 299014, , . , . , . 10,
: 8 (346) 735 2001
:
: 299014, , . , . , . 10,
: 8 (346) 735 2033
:
:
: 8 (346) 735 2026



- 6
:
?
: