-

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòäåëåíèå "" ðàáîòàþò 4 ñîòðóäíèêîâ. Àêòóàëüíûé ñïèñîê äîëæíîñòíûõ ëèö ñ àäðåñîì è êîíòàêòíûìè íîìåðàìè òåëåôîíîâ ïðåäîñòàâëåí íèæå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ðåêîìåíäóåì Âàì çàéòè íà ñòðàíèöó èíòåðåñóþùåãî Âàñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.

:
-
: 299014, , , , . 10,
: 73467352025
: - 8:30 18:15, 12:30 14:00
:
: 299014, , , , . 10,
: +7(346)735-20-14
:
:
: +7(346)735-20-14- 4
:
?
: